Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นองค์กรปกครอง ท้องถิ่นขนาดกลางมีพื้นที่ เขตการปกครองทั้งหมด ๔๑๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา (เผ่ากะเหรี่ยง) มีฐานะยากจนประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และหาของป่า
 
 
  พื้นที่และที่ตั้งเป็นแนวภูเขาสูง สลับซับซ้อน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตรขึ้นไปตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด การคมนาคมใช้ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด - บ้านตาก) พาดผ่าน ๑ สาย ระยะทางยาว ๘๕ กิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด
 
  ประชากรทั้งหมด ๕,๗๔๐ คน
 
แยกเป็น ชาย ๒,๙๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๕
 
แยกเป็นหญิง ๒,๘๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๕
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓.๗๖ คน / ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน ๑,๕๒๔ ครัวเรือน
 
 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ประกอบอาชีพดังนี้
 
เกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐
   

พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว กะหล่ำ พริก และมันสำปะหลัง

พืชที่มีการสนับสนุนให้ปลูก ได้แก่ กาแฟอาราบีก้า
  การเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๐
  รับจ้างทั่วไป และการหาของป่า ร้อยละ ๑๐
 
 
  สภาพพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล สามหมื่น เป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์สัตว์ ป่าและพันธุ์พืช จึงทำให้เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล สามหมื่นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าไม้ ต้นน้ำ และสัตว์ป่า
 
 
 
ฤดูฝน
   

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม
 
ฤดูหนาว
   

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์
 
ฤดูร้อน
   

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม
 
 
 
เขตการปกครองในตำบลสามหมื่น แบ่งออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านแพ่แฮ ๗๐๙ ๖๘๙ ๑,๓๙๘ ๓๗๔  
  บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ๕๘๕ ๕๑๓ ๑,๐๙๘ ๕๓๖
    บ้านหนองหลวง ๓๗๔ ๓๔๓ ๗๑๗ ๒๔๖  
  บ้านแสม ๘๘๐ ๘๗๔ ๑,๗๕๔ ๓๙๔
    บ้านต้นผึ้ง
๓๘๒ ๓๙๑ ๗๗๓ ๑๗๔  
      รวม ๒,๙๓๐ ๒,๘๑๐ ๕,๗๔๐ ๑,๕๒๔  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ๖๓๑๔๐        
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๕๗๗๔๕๑                            
จำนวนผู้เข้าชม 626,308 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2555              
จัดทำโดย : NAXsolution.com