หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
วิสัยทัศน์ อบต.สามหมื่น
"สามหมื่นน่าอยู่
มุ่งสู่การพัฒนา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"
สิบตำรวจโทสมชาติ วุฒินันท์
ปลัดองค์การบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองค์การบริหารสวนตำบลสามหมื่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อบต.สามหมื่น
Sam Muen
Subdistrict Administrative Organization
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 088-275-2124
1
2
3

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

น้ำตกกูเตอร์โกล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสม
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.สามหมื่น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเเกษตร
  การโทรคมนาคม
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ส.ค. 2555
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิ [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ค [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
 
อบต.แม่กุ ร่วมดับไฟและตัดตันไม้ที่ล้มขวางตามถนนสายบ้าน [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ รณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะจองคิวการฉีดซีนวัคซีนป้องกันโรคโคว [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่กาษา [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตากออก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่อุสุ กองช่าง ดำเนินการส่งมอบถังน้ำให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ตำบลแม่ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 25 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒๔ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
อบต.ยกกระบัตร ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ประดาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง เรื่องประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโค [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัย [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัย [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด) เรื่อง เนื่องจากสถานการณ์ก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.พะวอ สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 


ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลส [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 148 


กิจกรรม จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 136 


กิจกรรมจิตอาสาฯรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 148 
   
 
โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน -องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 118 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 265 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนินมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนินมลพิษ [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 186 
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]

สิ่งทอด้วยมือของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ
   
   
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 154  ตอบ 0  
อยากโอน (29 ก.ค. 2559)    อ่าน 946  ตอบ 3  
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉ [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเ [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพห้องพย [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปัญหาภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 ธ.ค. 2563 ]วัสดุก่อสร้าง (ปัญหาภัยแล้ง) [ 15 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดบุ้งกี๋ รถฟา [ 4 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำไตรมาศที่ ๑ ภาคเรี [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8592 [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเช้า - เย็น สำหรับเด็กนักเร [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 พ.ย. 2563 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ : 088-275-2124 โทรสาร : 088-275-2124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
จำนวนผู้เข้าชม 6,484,394 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น