หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง การกำหนดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๔-๑๗) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๘-๑๓) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑-๗) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)