หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สามหมื่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
วิสัยทัศน์ อบต.สามหมื่น
"สามหมื่นน่าอยู่
มุ่งสู่การพัฒนา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"
นายธีรพัฒน์ คีรีบริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารสวนตำบลสามหมื่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อบต.สามหมื่น
Sam Muen
Subdistrict Administrative Organization
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 088-275-2124
สายด่วนสายตรง โทร : 084-296-5707 , 088-422-4147
1
2
3
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลสามหมื่น มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
  โรงเรียน จำนวน แห่ง
 
โรงเรียนบ้านสามหมื่น หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ
 
โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขาบ้านห้วยขนุน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขนุน
 
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
 
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง
 
โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขาห้องเรียนเคลื่อนที่ บ้านกูเตอร์โกล หมู่ที่ ๔
 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หมู่ที่ ๔ บ้านแสมใหญ่
  ศูนย์การศึกษาแม่ฟ้าหลวง (กศน.) จำนวน แห่ง
 
ศูนย์การศึกษาแม่ฟ้าหลวง (กศน.) หมู่ที่ บ้านแสม
 
ศูนย์การศึกษาแม่ฟ้าหลวง (กศน.) หมู่ที่ บ้านห้วยอีก้าง
 
ศูนย์การศึกษาแม่ฟ้าหลวง หมู่ที่ บ้านห้วยมะพร้าว
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) จำนวน แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเผ่ใหม่ หมู่ที่ บ้านละเผ่ใหม่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ บ้านกูเตอร์ทะ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง หมู่ที่ บ้านหนองหลวง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสม หมู่ที่ บ้านกูเตอร์โกล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ บ้านต้นผึ้ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน หมู่ที่ บ้านห้วยขนุน
 
 
  ตู้ตำรวจภูธร จำนวน แห่ง
 
ตู้ตำรวจภูธรบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง หลักกิโลเมตรที่ ๖๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด-บ้านตาก)
           
 
  น้ำตกห้วยผึ้งหลวง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลวง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 54 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1175
 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ
  คริสต์  
 
โบลถ์คริสต์บ้านแพ่แฮ (โปรเตสแตนต์) หมู่ 1 บ้านแพ่แฮ
 
โบลถ์คริสต์บ้านละเผ่ใหม่ (โปรเตสแตนต์) หมู่ 1 บ้านละเผ่ใหม่
 
โบสถ์คริสต์บ้านมะขามป้อม หมู่ 1 บ้านมะขามป้อม
 
วัดนักบุญคาทอลิกกูเตอร์ทะ หมู่ 2 บ้านกูเตอร์ทะ
 
โบสถ์คริสต์บ้านหนองหลวง หมู่ 3 กลุ่มบ้านหนองหลวง
  พุทธ  
 
สำนักสงฆ์บ้านห้วยขนุน หมู่ 1 กลุ่มบ้านห้วยขนุน
 
สำนักสงฆ์บ้านกะแนเลทะ หมู่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
 
สำนักสงฆ์บ้านหนองหลวง หมู่ 3 บ้านหนองหลวง
 
สำนักสงฆ์บ้านห้วยยาว หมู่ 3 กลุ่มบ้านห้วยยาว
 
วัดกูเตอร์โกล หมู่ 4 กลุ่มบ้านกูเตอร์โกล
 
อาศรมพระธรรมจารีกบ้านแสมใหญ่ หมู่ 4 กลุ่มบ้านแสมใหญ่
 
สำนักสงฆ์บ้านแสมกองคอง หมู่ 4 บ้านแสม
 
สำนักสงฆ์บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 5 กลุ่มบ้านห้วยส้มป่อย
 
สำนักสงฆ์ป่าบ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 บ้านต้นผึ้ง
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสม หมู่ที่ 4 บ้านแสม
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแพ่แฮ หมู่ที่ 1 บ้านแพ่แฮ
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
 
ศูนย์มาลาเรียบ้านละเผ่ใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านแพ่แฮ
 
 
 
  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้  
 
น้ำตกขุนพะวอ หรือน้ำตกห้วยโป่ง  
 
น้ำตกผึ้งหลวง  
 
ผาชมปรงและจุดชมวิวทัศน์  
  น้ำตกกูเตอร์โกล  
           
 
 
 
งานประเพณีและงานประจำปี
    ในพื้นที่ตำบลสามหมื่น เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ประเพณีสงกรานต์งานผูกข้อมือประจำปี) งานปีใหม่ปากะญอ งานปีใหม่ม้ง งานคริสต์มาส
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ คือ การทอผ้าพื้นเมือง และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ของหมอยาพื้นบ้าน ภาษาถิ่น คือ ภาษากระเหรี่ยง (ภาษาปากะญอ) ภาษาม้ง
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งทอด้วยมือ เช่น ย่าม เสื้อ ผ้าถุง โสร่ง เป็นต้น
 
 
เนื่องจากพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง จึงมีพืชพรรณมากมายหลายชนิดและหายาก เช่น สัก ยาง ยมหอม พลวง ก่อ ตะแบก สมอ มะค่าโมง แดง มะเกลือ ขะเจ๊าะ รกฟ้า และสมุนไพรหายาก หลายชนิด ฯลฯ โดยเฉพาะไม้สักและไม้ยางมีความหนาแน่นอุดมสมบูรณ์มาก
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติประกอบด้วย เลียงผา เก้ง เสือไฟ หมูป่า หมี ลิง ชะนี บ่าง กระรอก กระแต กระต่ายป่า ไก่ป่า
งูเห่า งูจงอาง กระต่าย กระรอก กระแต ไก่ป่า ฯลฯ
 
 
การพาณิชย์ มีสถานบริการ ดังนี้      

ร้านค้า จำนวน 91 แห่ง

ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน 52 แห่ง

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 7 แห่ง

ร้านค้าของเก่า จำนวน 3 แห่ง

ร้านล้าง อัด ฉีด จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ตำบลสามหมื่น      

กลุ่มทอผ้า (กลุ่มสตรี) บ้านละเผ่ใหม่      

กลุ่มต้มหน่อไม้ (หน่อไม้อัดปีบ) บ้านเดจิดอ      

กลุ่มกล้วยอบ,กล้วยฉาบ บ้านละเผ่ใหม่      

กลุ่มผ้าปากะญอ บ้านละเผ่ใหม่ (OTOP ประจำตำบลสามหมื่น)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ : 088-275-2124 โทรสาร : 088-275-2124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
จำนวนผู้เข้าชม 18,177,768 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10