หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอรรคเดช สีตุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
โทร : 0884224147
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0969678916
นางสาวอำภาวรรณ ริยะขัน
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0643563516
นางสาวนิตยา จินดาหลวง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810459554
นายจีรยุทธ ปาเตียง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 0933089029
นางลักษณ์พร สีด้วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0882948203
นายจีรยุทธ ปาเตียง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0933089029