หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอรรคเดช สีตุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
โทร : 0884224147
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0969678916


นางสาวอำภาวรรณ ริยะขัน
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0643563516


นางสาวนิตยา จินดาหลวง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810459554


นายอรรคเดช สีตุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 0884224147


นางลักษณ์พร สีด้วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0882948203


นางสาวฐิตินันท์ เพียงเพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0953499222