หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจโทสมชาติ วุฒินันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวลลิตวดี ใจอินถา
หัวหน้าสำนักปลัด


ผุ้อำนวยการ
กองคลัง


นายสาคร วงษ์จ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาฯ


ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม


ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข