หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรตชา ทวีรัชต์ธนโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0807890039
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายสาคร วงษ์จ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0801186905


นางลักษณ์พร สีด้วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0882948203


นายสาคร วงษ์จ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0801186905


นางลักษณ์พร สีด้วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 0882948203


นางลักษณ์พร สีด้วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0882948203