คุณต้องการให้ อบต.สามหมื่น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 12 )
12.77%
ไฟฟ้า ( 67 )
71.28%
น้ำประปา ( 4 )
4.26%
น้ำเพื่อการเเกษตร ( 5 )
5.32%
การโทรคมนาคม ( 6 )
6.38%